Festiwal biegowy 2015

Administrator Dnia .

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

Regulamin i program zawodów

1. Organizator: UM Zabrze, Aktywne Zabrze, Grodzki Szkolny Związek Sportowy.

 

3. Termin zawodów: 26 września 2015 r.

 

4. Miejsce zawodów: Park Leśny im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

 

5. Dystans z podziałem na kategorie wiekowe:

K1, M1 - rocznik 2009 i młodsi: dziewczęta i chłopcy - dystans 150 m

K2, M2 - rocznik 2008-2006: dziewczęta i chłopcy - dystans 330 m

K3, M3 - rocznik 2005-2003: dziewczęta i chłopcy - dystans 670 m

K4, M4 - rocznik 2002-2000: dziewczęta i chłopcy - dystans 850 m

K5, M5  rocznik 1999-1979: panie i panowie – dystans 5200m

K6, M6  rocznik 1978-1959: panowie i panie – dystans 5200m

K7, M7  rocznik 1958+: panowie i panie – dystans 5200m

 

6. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem Festiwalu Biegowego 2015 będzie osoba, która spełni następujące warunki:
- wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy do zawodów na www.aktywnezabrze.pldo 23.09.2015r. godz. 18.00
- odbierze numer startowy w dniu zawodów  w biurze imprezy w godz. 12.30-13.15
- przedłoży organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (według zał. 1) - dotyczy osób niepełnoletnich.

Istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w godz. 12.30-13.00- opłata startowa wraz z numerem  wynosi 20zł.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku wszystkich uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Startując w zawodach prawny opiekun zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Każdy uczestnik zgłoszony do Festiwalu Biegowego 2015 zobowiązany jest do pobrania numeru startowego, który będzie go obowiązywał przez cały czas trwania Festiwalu Biegowego 2015.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi kolejny numer (opłata 10 zł). Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów pod groźbą dyskwalifikacji w zawodach i koniecznością pokrycia kosztów wydania kolejnego numeru startowego.

Dystanse dla poszczególnych grup wiekowych ustala organizator.

7. Zgłoszenia:

do dnia 24.09.2015 r. godz. 18:00 poprzez formularz zgłoszeniowy na www.aktywnezabrze.pl

lub w biurze zawodów w Parku im. Rotmistrza Pileckiego

w dniu 26.09.2015 od godz. 12.30-13.00

 

8. Wpisowe:

Zawodnicy w kategoriach K1,M1,K2,M2,K3,M3,K4,M4 - brak opłaty startowej.

Uczestnicy zawodów Festiwalu Biegowego 2015 dokonują opłaty startowej na konto bankowe:  Grodzki Szkolny Związek Sportowy PKO BP Oddz. I w Gliwicach
11 1020 2401 0000 0602 0179 4569
do dnia 24.09.2015 decyduje data wpływu środków na konto.
Opłata 10zł.
Uczestnikom Festiwalu Biegowego 2015 organizator nie zapewnia transportu do miejsca rozegrania zawodów i powrotu po ich zakończeniu.

9. Klasyfikacja:

a) klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe i płeć

b) klasyfikacja OPEN z podziałem na kategorie wiekowe i płeć,

 

O wynikach zawodników decydować będzie czas mierzony elektronicznie. Każdy zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest odebrać numer startowy zgodny ze zgłoszeniem poprzez formularz na www.aktywnezabrze.pllub numer wydany przed zawodami biurze zawodów oraz chip do pomiaru czasu.

*Uczestnicy którzy dokonają zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny otrzymają jako pamiątkę swój numer startowy.


10. Nagrody:

Klasyfikacja każdej kategorii wiekowej – puchary dla zwycięzców, dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej medale i dyplomy.

Nagroda główna w kat OPEN K i M, dla najlepszych zawodników z Zabrza- weekend w Zakopanem.

 

11. Program zawodów:

12:30- 13:15- potwierdzenie przybycia, odbiór numeru startowego

Godzina startu i kategoria

14:00 K1- dystans 150 m

14:10 M1- dystans 150 m

14:20 K2- dystans 330 m

14:30 M2 - dystans 330 m

14:40 K3- dystans 670 m

14:50M3 - dystans 670 m

15:00 K4 - dystans 850 m

15:15M4 - dystans 850 m

15:40Bieg Główny (K5,M5,K6,M6,K7,M7) – dystans 5200m

16:15 Rekreacyjny Marsz Nordic Walking – dystans 2km lub 4 km

16:45  dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów

 

 

12. Opis trasy:

Pętla, nawierzchnia szutrowa (aleja parkowa), trasa oznaczona. Dla każdej kategorii plan trasy jest przedstawiony w biurze zawodów oraz  na www.aktywnezabrze.pl

 

13. Uwagi końcowe:

Bieg rozgrywany na terenie Parku Leśnego. Organizator nie zapewnia szatni w miejscu rozgrywania zawodów. W sprawach spornych nie objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo interpretacji. Bieg zostanie rozegrany bez względu na warunki pogodowe.

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Zgłoszenie protestu  wymaga wniesienia kaucji w wysokości 50 zł zwrotnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury
w składzie: Dyrektor, Kierownik Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa.

Deklarując udział w zawodach uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację.

Dokonując wpłaty za udział w zawodach (kategorie bez opłaty - odbierając numer)       uczestnik potwierdza zapoznanie się  z regulaminem zawodów i jego akceptację oraz potwierdza stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach.

Deklarując udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator